ورزش رستا

معاونت تربیت بدنی جمعیت طلوع رهایی رستا

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

به لطف خالق یگانه یعد از گذشت یک هفته از پنجمین سالروز تاسیس جمعیت طلوع رهایی رستا اولین جمعه ورزشی را در کنار اعضای محترم سه شعبه (مرکزی) ، (والفجر) و (مدنی) تجربه کردیم....

جمعیت طلوع رهایی رستا