ورزش رستا

معاونت تربیت بدنی جمعیت طلوع رهایی رستا

بنام خالق یگانه و مهربان

شناخت جمعیت طلوع رهایی

جمعیت طلوع رهایی ، گروه خودیاری است که اساس کار آن یاری رساندن به افرادخواهان رهایی و خانواده آنان ، پیشگیری از اعتیاد ، مشاوره و راهنمایی رسیدن به قطع مواد مصرفی ، کسب آموزش و آگاهی برای ادامه مسیر ، پیشگیری از عود مجدد و اشتغال زایی می باشد.

راهنمایان و خادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران و دانشیارانی بوده که خود در گذشته ، تاریکی های اعتیاد را تجربه نموده و با کسب دانستنی های لازم  موفق شده اند که به سمت روشنایی گام برداشته و ادامه مسیر می دهند.

جمعیت طلوع رهایی با ایمان و توکل به قدرت خداوند یگانه راه خود را آغاز نموده و در این راه حس نوعدوستی و خدمت به همنوع را سرلوحه کار خود قرار داده است.