ورزش رستا

معاونت تربیت بدنی جمعیت طلوع رهایی رستا

نکاتی مهم برای گرم کردن بدن قبل از ورزش و سرد کردن بدن بعد از ورزش!

جمعیت طلوع رهایی رستا

گزارش تصویری برگزاری ورزش جمعه مورخه 1395/09/26 در بوستان سمیه!

جمعیت طلوع رهایی رستا

فردا جمعه اردو ،استخر مخصوص دانشیاران محترم!

جمعیت طلوع رهایی رستا

روز جمعه ورزش برای اعضای جمعیت طلوع رهایی رستا برگزار میگردد

جمعیت طلوع رهایی رستا

گزارش تصویری ورزش در بوستان سمیه دیروز مورخه 1395/09/23

جمعیت طلوع رهایی رستا
ورزش امروز سه شنبه مورخه 1395/09/23 برگزار میگردد!

جمعیت طلوع رهایی رستا

تاثیر ورزش بعد از قطع مواد و تاثیر آن بر روی فرد مصرف کننده!

جمعیت طلوع رهایی رستا

آدینه برفی

گزارش تصویری ورزش دیروز جمعه 1395/09/19

جمعیت طلوع رهایی رستا

تن زنده والا به ورزندگی است

که ورزندگی مایه ی زندگی است

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است

ز ورزش میاسای و کوشنده باش

که بنیاد گیتی به کوشندگی است

جمعیت طلوع رهایی رستا
جمعیت طلوع رهایی رستا